1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Hettie Wiers en Marian Waanders

Zeggenschap van de cliënt

Als u meer inzicht wilt in de meningen en wensen van uw cliënten over de kwaliteit van hun bestaan en deze samen met hen wilt vastleggen in woord en beeld, kies dan voor de praktijkgerichte methodiek DaadKracht.

Het doel van DaadKracht is om aan alle cliënten met een verstandelijke beperking (ongeacht de zwaarte van de beperking), optimaal zeggenschap en regie te geven over de kwaliteit van bestaan en/of de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening.

Binnen DaadKracht wordt niet gekozen voor een eenmalige kwantitatieve toetsing van de door de cliënt ervaren kwaliteit van bestaan/zorg/dienstverlening d.m.v. het samen invullen van een vragenlijst. De insteek van DaadKracht is de voortdurende ‘dialoog’ met de cliënt over de door hem ervaren kwaliteit van bestaan/zorg/dienstverlening, zijn wensen ten aanzien hiervan en de doelen waaraan de cliënt samen met zijn omgeving wil gaan werken. DaadKracht biedt een structuur aan voor deze dialoog én een structuur om de resultaten ervan vast te leggen op een manier die aansluit bij het communicatieniveau van de cliënt. Het resultaat hiervan vormt een uitstekende input voor het ondersteuningsplan.

DaadKracht prefereert een procesmatige aanpak boven een resultaatgerichte aanpak.

Als uitgangspunt voor de dialoog met de cliënt zijn de domeinen van Schalock gekozen, aangevuld met 4 thema’s die betrekking hebben op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Deze domeinen en thema’s zijn vertaald naar concrete onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van volwassen cliënten met een verstandelijke beperking.

In de communicatie ligt de regie en het initiatief volledig bij de cliënt; de gesprekspartner past zich voortdurend aan het communicatieniveau van de cliënt aan.

De methodiek DaadKracht bestaat uit gerichte communicatiemethoden en praktische hulpmiddelen. Om de juiste communicatietechnieken te leren, worden gesprekspartners van mensen met een verstandelijke beperking hierin getraind en gecoacht.

Veel belang wordt gehecht aan implementatie van het geleerde door middel van intervisie- en supervisietrajecten.

DaadKracht is een complete methodiek omdat het gaat om een samenhangend geheel van methoden en hulpmiddelen. DaadKracht staat voor een op maat gemaakte benadering voor elke individuele cliënt, maar ook voor een op maat gemaakte methodiek die aangepast kan worden aan de specifieke wensen van uw organisatie.

Doelgroepen

De methodiek DaadKracht is bruikbaar bij alle cliënten met een verstandelijke beperking èn bij cliënten in de psychogeriatrie.

Matige en lichte verstandelijke beperkingen
Voor cliënten met een matige en lichte verstandelijke beperking die in staat zijn verbaal te communiceren wordt de training ‘De kunst van het weglaten’ als insteek voor de structuur van de methodiek DaadKracht gekozen.

Matige verstandelijke beperkingen
Voor mensen met een matige verstandelijke beperking die in hun communicatie gebruik maken van verwijzers zijn de principes van ‘Communiceren met verwijzers’ het uitgangspunt van de methodiek.

Ernstige verstandelijke beperkingen
Cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking, die veelal non-verbaal communiceren, worden binnen de methodiek DaadKracht benaderd vanuit de training 'De rest van je leven vanillevla'.

Per doelgroep wordt de structuur van DaadKracht gecombineerd met de bijpassende communicatiemethode.

Eindtermen (leerdoelen)

Lengte van de training
De training wordt gegeven in 3 dagdelen en neemt 3 keer 3 uur in beslag, met aansluitend een intensief intervisie- en supervisietraject.

Doel van de training
Beroepskrachten krijgen handvatten in de communicatie om de meningen en wensen vanuit de cliënt zelf met betrekking tot de kwaliteit van zijn bestaan en de kwaliteit van zijn zorg en dienstverlening in kaart te brengen. Ook leren beroepskrachten deze wensen en de daaruit voortvloeiende acties samen met de cliënt vast te leggen,  op een manier die aansluit bij het communicatieniveau van de cliënt.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training, lezen reader en huiswerkopdracht): 12 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
Het benodigde aanvangsniveau van de deelnemers is een MBO-opleiding.

Verstrekte studiematerialen
Een reader.

Certificaat
Cursisten ontvangen na afloop van de training een certificaat.