1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Marian Waanders en Hettie Wiers

Cliënten met een lichte verstandelijke beperking communiceren vaak verbaal en worden door de omgeving ook meestal verbaal benaderd. Maar in de praktijk blijkt dat cliënten lang niet altijd begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt en dat de omgeving ook vaak niet goed begrijpt wat de cliënt bedoelt.

In deze training wordt vanuit de basistheorie over communicatie en verbaal begrip ingegaan op diverse vormen van communicatie, verschillende communicatieniveaus en verschillende functies van communicatie. Er wordt gekeken hoe je deze theorie kunt vertalen naar de doelgroep ‘Mensen met een lichte verstandelijke beperking’. Omdat in deze ‘vertaling’ vaak valkuilen zitten, wordt aan de hand van voorbeelden specifiek aandacht besteed aan het niveau waarop een bepaalde communicatievorm door een cliënt wordt ingezet en hoe je daar als omgeving op kunt aansluiten.

Aan de hand van casussen uit de dagelijkse praktijk van de cursisten wordt de theorie concreet gemaakt en het kijken naar communicatie vanuit verschillende invalshoeken geoefend.

Vanuit de theorie wordt in het meer praktische deel van de training geoefend hoe de omgeving, de begeleider in dit geval, zijn eigen communicatie kan aanpassen aan de (communicatieve) mogelijkheden van de cliënt. Welke hulpmiddelen kan hij inzetten die aansluiten bij die ene specifieke cliënt en hoe kan hij deze cliënt zoveel mogelijk stimuleren om zijn eigen gedachten, ideeën en wensen te uiten. Dit vereist, naast kennis, een aantal vaardigheden, maar ook een bepaalde attitude.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • eigen non-verbaal gedrag
 • het leren vereenvoudigen van gesproken taal
 • het leren vereenvoudigen van geschreven taal
 • het verlagen van het spreektempo
 • het stellen van weinig vragen of open vragen
 • spiegelen en complimenteren/bevestigen
 • het gebruik van ondersteunde communicatiehulpmiddelen, afgestemd op de doelgroep
 • het leren omgaan met weerstand van de cliënt

Belangrijke bron voor het theoretische gedeelte van de training, is het boek ‘Totale Communicatie’ van Oskam en Scheres geweest, evenals de cursus ‘Verbaal Begrip’ van Martina Tittse-Linsen.

De training kan in overleg met deskundigen binnen de instelling (logopedisten, communicatiemedewerkers) aangepast worden aan de specifieke wensen van de betreffende instelling en wordt bij voorkeur aangeboden in combinatie met de methodiek DaadKracht.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U kent de basiskennis over communicatie en verbaal begrip.
 • U hebt inzicht in communicatieniveaus, communicatievormen en functies van communicatie.
 • U hebt een begin gemaakt met het beschrijven van het communicatieniveau, de communicatievormen en de communicatieve functies van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking.
 • U hebt inzicht in oorzaken van weerstand bij de ander.

2. Vaardigheden

 • U bent meer bewust van uw eigen manier van communiceren.
 • U hebt kennis gemaakt met de vaardigheden die nodig zijn voor het toepassen van eenvoudige verbale communicatie.
 • U hebt kennis gemaakt met de vaardigheid van eenvoudig schrijven.
 • U hebt geoefend met het ombuigen van weerstand.
 • U kunt uw manier van communiceren beter afstemmen op het communicatieniveau van de ander.

3. Attitude

 • U benadert de persoon waarmee u communiceert, vanuit een open, positieve en uitnodigende houding.
 • U hebt verbaal en non-verbaal respect voor de mogelijkheden en beperkingen van de ander.
 • U zet zich in voor een gelijkwaardige benadering in de communicatie.
 • U staat open voor de inbreng van de cliënt en probeert hem/haar zoveel mogelijk regie te geven.

Lengte van de training
De training wordt in 3 dagdelen gegeven en neemt 3 keer 3 uur in beslag.

Doel van de training
Beroepskrachten meer inzicht geven in het communicatief functioneren van de persoon die ze ondersteunen en hen leren hoe ze hun eigen communicatie kunnen afstemmen op deze persoon.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training, lezen reader en huiswerkopdracht): 12 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader.
Een kaart met verkorte instructie 'Communicatieniveaus en Vaardigheden Eenvoudige Communicatie'.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.